Město očima nezávislého člověka

Třetí část připomínek občanů

15.09.2014 21:34

Č.    DATUM podatelny    Č.J.    PODATEL    K.Ú.    pozemky / plochy    řešení dle návrhu ÚP pro OVP    stručný obsah námitky - připomínky (představa podatele)    P/N    stručné rozhodnutí    ODŮVODNĚNÍ ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH    poznámka
 1.    17.7.2014    42234/2014    Ing. Martínková, Ing. Martínek    SB    Z165, Z166, Z255    není předmětem úpravy po VP, nevyhodnocuje se                    
 2.    18.7.2014    42397/2014    CEDES Development    SB    Z26, Z208    není předmětem úpravy po VP, nevyhodnocuje se                    návrh "ÚS" nemá souhlas věech vlastníků
 3.    28.7.2014    43907/2014    Ing. Čamek    SB    Z134, Z60, Z188, Z55, Z78, Z148, Z24    není předmětem úpravy po VP, nevyhodnocuje se                    úpravy po VP  směřovaly k částečnému vyhovění námitkám, přesto se znovu bezpředmětně opakují; další úpravy jsou věcí dohody podatele po osobním jednání se zástupci města a pořizovatele, tj. zrušení ploch Z60 a Z78, omezení plochy Z55 (nebude na pozemku lesa parc. č. 2822/1 k.ú. Stará Boleslav
 4.    1.8.2014    45089/2014    Jiří Soukup (Ing. Hárovník)    BNL    p.č.1642    není předmětem úpravy po VP, nevyhodnocuje se                    připomínky se týká obecná změna uplatňování prostorových regulativů na stavebních pozemcích s rozdílnými typy ploch
 5.1    6.8.2014    46122/2014    Plašilovi    P    p.č.16, areál mlýna    SV/1    VL/1    P    ano        bylo přihlédnuto k historickému charakteru areálu a jeho tradici s tím, že typ VL připouští pouze lehkou výrobu, která svými negativními vlivy na hranicích areálu nepůsobí nad přípustnou mez
 5.2    6.8.2014    46122/2014    Plašilovi    P    p.č.486, Z270, typ ZV    není předmětem úpravy po VP, nevyhodnocuje se                    z podnětu pořizovatele a určeného zastupitele změnit typ ZV (návrh) na NS (návrh), není třeba součást biokoridoru vymezovat jako veřejnou zeleň, pro jeho funkčnost postačí typ NS (smíšené nezastavěné území), který obsahuje podmínku neoplocování
 5.3    6.8.2014    46122/2014    Plašilovi    P    p.č.351/11, typ W    není předmětem úpravy po VP, nevyhodnocuje se                    
6    7.8.2014    46228/2014    AMZ Financial Group    BNL    Z244    ZV    SK/2, přičlenit k Z179    N    ano, částečně    plocha veřejné zeleně je odůvodněna potřebou dodržení §7 odst. 2 vyhl. č. 501/2006 Sb. v souvislosti s návrhovou plochou Z179 převyšující 2ha; na základě konzultace s vlastníkem bude plocha ZV vymezena v rozsahu jeho pozemku parc. č. 2047/3    
7    7.8.2014    46126/2014    ŘSD ČR, jako oprávněný investor    SB    Z68    není předmětem úpravy po VP, nevyhodnocuje se                    požadavek podmíněnosti využití plochy vyřešením dopravního napojení odsouhlaseného ŘSD je nadbytečný, neboť vyplývá z umístění lokality v o.p. silnice R10 a možností dopravního napojení pouze do systému mimoúrovňové křižovatky
8    9.8.2014    46325/2014    Bohumil Bednář    BNL    p.č.1611/3, Z200, typ ZV    není předmětem úpravy po VP, nevyhodnocuje se                    z podnětu pořizovatele a určeného zastupitele změnit typ ZV (návrh) na NS (návrh), není třeba součást biokoridoru vymezovat jako veřejnou zeleň, pro jeho funkčnost postačí typ NS (smíšené nezastavěné území), který obsahuje podmínku neoplocování
9    11.8.2014    46580/2014    Zíta Antonín a Vojtěch    SB    p.č.2215/54, 2215/55    není předmětem úpravy po VP, nevyhodnocuje se                    
 10.1    13.8.2014    47319/2014    Ing. Hanzák    SB    p.č.1868    NS, v textu nadřazeny zájmy ochrany přírody    většina pozemku NZ, při hranici MPZ NS    P    ano, částečně        v podmínkách využití ploch NS odstranit nadřazenost zájmů ochrany přírody, což je též uvedení do souladu s vyhl. 501/2006 Sb. a s metodikou MINIS
 10.2    13.8.2014    47319/2014    Ing. Hanzák    SB    úz. rezerva pro přeložku silnice II/610 (zřejmě chybně uvedeno II/331)    není předmětem úpravy po VP, nevyhodnocuje se                    
11    14.8.2014    47996/2014    Ing. Adámeková    SB    Z231, typ ZO    není předmětem úpravy po VP, nevyhodnocuje se                    
12    14.8.2014    47995/2014    Ing. Adámeková    SB    Z45, typ BI/1; Z124, typ ZV    není předmětem úpravy po VP, nevyhodnocuje se                    
13    14.8.2014    47543/2014    Stanislava a Zdeněk Bohuslavický    BNL    P15, typ SM    dle hlavního výkresu a výkresu základního členění území je plocha regulována výhradně pomocí RP MPZ, chybí uvedení této podmínky v tabulce ploch přestaveb                    pořizovatel doplnil podmínku RP-1 do tabulky ploch přestaveb v kap. C.4. textové části výroku, verze z 16.8.2014, tím je chyba odstraněna
14    14.8.2014    47542/2014    Fišerová    BNL    P15, typ SM    dle hlavního výkresu a výkresu základního členění území je plocha regulována výhradně pomocí RP MPZ, chybí uvedení této podmínky v tabulce ploch přestaveb                    pořizovatel doplnil podmínku RP-1 do tabulky ploch přestaveb v kap. C.4. textové části výroku, verze z 16.8.2014, tím je chyba odstraněna
 15.1    14.8.2014    47423/2014    Ing. Vopatová, Mgr. Beranová, A. Karpašová    SB    Z266, část p.č.1987/13    v grafice BI/1, v textu zůstává jako ZV, rozpor mezi grafickou a textovou částí    BI/1 jednoznačně    N    ano    námitce pro BI/1 mělo být vyhověno, nutno odstranit rozpor v textové části    
 15.2    14.8.2014    47423/2014    Ing. Vopatová, Mgr. Beranová, A. Karpašová    SB    Z165, část p.č. 1987/7    Z165 (typ RH/1) je mimo pozemek 1987/7    odstranit případný rozpor mezi grafickou a textovou částí    N    ano    výměra Z167 je oproti návrhu pro VP menší; rozpor bude odstraněn vypuštěním výměr z tabulek ploch    
 15.3    14.8.2014    47423/2014    Ing. Vopatová, Mgr. Beranová, A. Karpašová    SB    Z215, část p.č. 1987/7    není předmětem úpravy po VP, nevyhodnocuje se                    
 15.4    14.8.2014    47423/2014    Ing. Vopatová, Mgr. Beranová, A. Karpašová    SB    p.č. 1998/13, 2014/38    není předmětem úpravy po VP, nevyhodnocuje se                    
 16.1    14.8.2014    47544/2014    J. Jergl    SB    K51, K52, K57    NT    pochybnost o správnosti vymezení ploch těžby    P    ne        hranice ploch NT byla upravena v závislosti na přesných hranicích vymezení dobývacích prostorů
 16.2    14.8.2014    47544/2014    J. Jergl    BNL    Z98, Z99    OV    PV, ZV ?    P    ne        dostatečné zastoupení zeleně je dáno specifickou hodnotou max. podílu zastavění pouze 10%;           z podnětu pořizovatele a urč. zastupitele - zvýšit pro Z98 a Z99 min. podíl zeleně z navrhovaných 27% na 60% !
17    14.8.2014    47427/2014    Ing. Vopatová, Mgr. Beranová, A. Karpašová    podání totožné s č. 15                            
18    14.8.2014    47405/2014    D. Neubauerová    BNL    p.č.1633, 1901/1, 1901/2, 1901/3    není předmětem úpravy po VP, nevyhodnocuje se                    
19    14.8.2014    47371/2014    S. Studecký    BNL    p.č.501/7    Z194 (typ BI/1), K49 (typ NS) - oba v návrhu    zrušit plochu K49, zachování stávajícího stavu využitelnosti (dle ÚPSÚ)    N    ano, částečně    plocha K49 (typ NS) bude zúžena do šíře koridoru - pásma pro zachování přístupu k vodoteči, v podobné šíři jako plocha K47; plocha Z194 bude upravena jako BI/S s koeficientem zastavění 25% a výškou max. 9m a s podmínkou "HHL" vůči železnici - odpovídá využitelnosti dle dosud platného ÚPSÚ po změně č. 5    
20    14.8.2014    47364/2014    Lenka a Tomáš Tahavský    BNL    P15, typ SM    dle hlavního výkresu a výkresu základního členění území je plocha regulována výhradně pomocí RP MPZ, chybí uvedení této podmínky v tabulce ploch přestaveb                    pořizovatel doplnil podmínku RP-1 do tabulky ploch přestaveb v kap. C.4. textové části výroku, verze z 16.8.2014, tím je chyba odstraněna
21    14.8.2014    47424/2014    Ing. Vopatová, Mgr. Beranová, A. Karpašová    podání totožné s č. 15                            
22    15.8.2014    47671/2014    Ing. Novák, Mgr. Nováková    BNL    P15, typ SM    dle hlavního výkresu a výkresu základního členění území je plocha regulována výhradně pomocí RP MPZ, chybí uvedení této podmínky v tabulce ploch přestaveb                    pořizovatel doplnil podmínku RP-1 do tabulky ploch přestaveb v kap. C.4. textové části výroku, verze z 16.8.2014, tím je chyba odstraněna
23    15.8.2014    47673/2014    PhDr. Čásenská    BNL    P15, typ SM    dle hlavního výkresu a výkresu základního členění území je plocha regulována výhradně pomocí RP MPZ, chybí uvedení této podmínky v tabulce ploch přestaveb                    pořizovatel doplnil podmínku RP-1 do tabulky ploch přestaveb v kap. C.4. textové části výroku, verze z 16.8.2014, tím je chyba odstraněna
24    15.8.2014    47676/2014    T. Karakolev    BNL    p.č.411/10    K47 (NS) podél vodoteče    zrušit K47, celé v BI/1 (stav) dle ÚPSÚ    N    ne    plocha K47 (typ NS) je odůvodněna potřebou zachování přístupu k vodoteči    
                                            
                                            
    Vysvětlivky:                                        
    VP    veřejné projednání                                    
    OVP    opakované veřejné projednání                                    
    P/N    připomínka / námitka                                    
    ÚP    územní plán                                    
    ÚPSÚ    územní plán sídelního útvaru                                    
    RP    regulační plán                                    
    MPZ    městská památková zóna                                    
    typy ploch - viz legenda hlavního výkresu nebo textová část                                        
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.