Město očima nezávislého člověka

Územní plán bude o něco dražší

21.01.2013 11:54

V rámci projednávání návrhu nového územního plánu (up) s dotčenými orgány a krajským úřadem došlo k nesouladu mezi řešením územního systému ekologické stability v úp a nadřazenou územně plánovací dokumentací – Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje.

V zadání nového úp bylo krajem požadováno přeložení regionálního biokoridoru mimo trasu na Vinořském potoce, což původní návrh nezohledňoval. Zpracovatel úp firma Arch.Design musel vynaložit vícenáklady na opravu textové i grafické části dokumentace úp, které se týkají nové trasy biokoridoru a tím i opravu stavebních s nestavebních ploch v novém úp.

V souvislosti s novelou Stavebního zákona č. 183/2006 Sb., platnou od 1.1.2013, bude nutno opravit dokumentaci úp do souladu s požadavky této novely Stavebního zákona. Týká se to především stanovení vyvlastnění a předkupního práva pro veřejně prospěšné stavby a opatření. Dále se jedná o možnosti vymezení území pro řešení přeparcelizace pozemků. Dále se v ceně za vypracování nového úp musí zohlednit změna sazeb DPH.

Rada města proto schválila Dodatek č. 3 ke smlouvě, kterým upravila ceny. Za nový územní plán mělo město původně zaplatit 2.390. 000 Kč bez DPH. Dodatek zvedl cenu o 62.600 Kč bez DPH, takže zatímní konečná cena je 2.452.600 Kč bez DPH.

Novelou Stavebního zákona dochází k větším  možnostem státních orgánů k vyvlastnění soukromých pozemků pro uznané veřejně prospěšné stavby a opatření. Tak například, když bude chtít město vybudovat novou silnici přes pozemek soukromého vlastníka, dle této novely  bude docházet k rychlejšímu a pro město lacinějšímu vyvlastnění soukromého pozemku nežli tomu bylo dříve, před platností novely Stavebního zákona.

Přijetím této novely Stavebního zákona současnou koalicí, přes odpor opozice, nás fakticky vrací před rok 89, kdy k vyvlastňování soukromých pozemků docházelo velice často a bez možnosti těchto vlastníků se proti vyvlastnění bránit.

Jak plyne čas, různé novely původních demokratických zákonů se opět mění do podoby zákonů totalitních, které opět omezují práva občanů vůči státní moci včetně měst.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.