Město očima nezávislého člověka

Územní plán je nutné neustále důkladně sledovat

30.06.2012 13:33

Územní plán je jedním z nejdůležitějších záležitostí, která na celá léta významně ovlivní život lidí ve městě. K návrhu nového územního plánu se veřejnost mohla naposledy vyjadřovat v loňském srpnu a září. Teď už to nelze.

Návrhy a připomínky občanů byly zřizovatelem i zadavatelem, tedy městem, vyhodnoceny a zapracovány do konceptu nového územního plánu (úp), které vloni v listopadu schválilo zastupitelstvo. Poté zpracovatel vytvořil první návrh úp a letos v dubnu a květnu nastala neveřejná část projednávání návrhu úp s dotčenými orgány a sousedními obcemi. Ty daly své vyjádření do data 2.6.2012, Odbor územního rozvoje a památkové péče připomínky obcí a dotčených orgánů projednal se zpracovatelem, a ten aby je do návrhu úp zapracoval. Termín je stanoven na den 20.8.2012.

Do konce srpna bude městem zpráva projednána a zaslána na posouzení na kraj. Ten návrh nového úp posoudí z hlediska koordinace využívání území s ohledem na nutný soulad s Politikou územního rozvoje ČR a Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje. Termín na toto posouzení byl stanoven na den 30. 9. 2012.

V případě souladu kraje s návrhem nového úp, město celý tento návrh zveřejní vyhláškou do dne 10.10.2012 a na internetu na třicet dní do 10.11.2012. A to je údobí, kdy by se občané měli s návrhem seznámit, podrobně ho prostudovat, aby v návrhu nebyly změny, které by občané nechtěli či jim dokonce poškodili život ve městě.

Dne 15.11.2012 bude totiž následovat veřejné projednání návrhu a námitky proti němu budou moci podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených tímto návrhem, a to veřejně prospěšných staveb a dalších opatření u zastavitelných ploch. Tyto připomínky však již budou moci podat pouze zástupci veřejnosti nebo zastupitelé a budou muset v námitkách uvést odůvodnění, přesné údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčené právo a přesně vymezit území dotčené námitkou. Tyto námitky se budou projednávat do data 10.12.2012.

Pokud by se jednalo o podstatné úpravy úp, tyto námitky by se musely opětovně projednat veřejně a bylo by nutné tyto námitky vyhodnotit, projednat a následovala by nová úprava celého návrhu úp. V případě, že by bylo nutné celý návrh úp přepracovat, pořizovatel, tedy město, by muselo zpracovat nové Pokyny pro zpracovatele návrhu nového úp a tyto úpravy by opět muselo na veřejném zasedání schválit zastupitelstvo.

Pokud by však námitky a připomínky byly jen drobného rázu či nepodstatné, zpracovatel by upravil návrh úp a město ho předloží zastupitelům ke schválení, a to i s těmito drobnými úpravami. K tomu by mělo dojít během ledna příštího roku. Schválení kompletního nového úp pro město se pak předpokládá v únoru roku 2013.

Vzhledem k tomu, že do návrhu nového úp zadává změny jak sám zpracovatel, tak i odbory radnice a především stavební úřad, nemusejí se tyto změny a návrhy projednávat a schvalovat zastupiteli. Ti se o nich mnohdy ani nedozvědí, na rozdíl od návrhů a změn podaných občany, které musejí zastupitelé schválit.

Může se tudíž stát, že se do úp promítnou i změny v rozporu s přáním a požadavky veřejnosti a zastupitelů, ale také bez jejich povědomosti. Tyto změny, navrhované úředníky, pak mohou na dlouho nepříjemně ovlivnit život občanů ve městě.

Proto je nanejvýš nutné, aby jak veřejnost, tak i zastupitelé, velice důkladně studovali každý krok při vytváření nového úp, aby se nemohlo stát, že se náhle v návrhu objeví podstatné změny aniž by o nich kdokoliv věděl. V několika případech se to již stalo, například zastupitelé při pracovním zasedání kvůli úp nesouhlasili s vytvořením průmyslové zóny za provozovnou maltovny a betonárny ve Staré Boleslavi, ale v návrhu se tato změna přesto objevila. Dalším, velmi markantním, případem byla změna statutu území v oblasti ulice

J. Mařáka, kde se bez jakéhokoliv podnětu z řad občanů a obyvatel tohoto území, objevila změna z čistě obytné zóny na zónu smíšenou, ve které by se dali chovat koně, což lidé z této oblasti vehementně odmítají a jak to dokonce potvrdil i Nejvyšší správní soud.

Je proto velmi nutné, a proto to opakuji a zdůrazňuji, aby se občané, ale i zastupitelé, pečlivě seznamovali s každým následným krokem při tvorbě nového úp, aby se bez jejich vůle a vědomí v úp neobjevily změny, které by velmi negativně ovlivnily jejich život na dlouhá léta.

Jenom připomínám, že až do definitivního schválení celého nového úp mohou, dle zákona, podávat návrhy a námitky už jenom zastupitelé a občané by je proto měli oslovovat a žádat, aby jejich připomínky přednesli a postarali se o to, aby byly do úp zařazeny nebo alespoň důkladně projednány. Vždyť zastupitelé jsou právě ti, kteří by měli hájit zájmy svých voličů, proto si je přece zvolili.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.