Město očima nezávislého člověka

V zadání byla chyba, výběrové řízení bylo zrušeno

03.03.2014 13:27

Před časem vypsala rada města výběrové řízení na akci: Obnova krajinných struktur Polabí. Bylo obesláno několik firem ze seznamu rady města, firmy zaslaly nabídky, byla jmenována hodnotící komise, otevřely se obálky a začaly se porovnávat ceny.

Jenomže hodnotící komise objevila, že v zadání podmínek výběrového řízení byla chyba a upozornila na ni radu města. Ta, na svém zasedání dne 19.2.2014, poslední známý zápis je právě z tohoto jednání, projednala návrh odboru životního prostředí, aby se celé výběrové řízení zrušilo.

Hodnotící komise zjistila, že v zadání podmínek řízení se vyskytla chyba. Ve výkazu výměr (slepý rozpočet), která byla součástí zadávací dokumentace, v souboru Obnovení sadů U Světice, v záložce sadové úpravy, v oddělení Trávníky – založení, byla objevena zásadní chyba ve výpočtovém vzorci. Do tohoto vzorce totiž nebyla započtena položka Zátěžová travní směs, což vedlo k chybným cenovým kalkulacím v nabídkách firem.

Hodnotící komise konstatovala, že uvedené nesrovnalosti ve výkazu výměr způsobily, že nabídky firem nejsou navzájem porovnatelné, a proto navrhla radě města výběrové řízení zrušit. V § 44 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění, se uvádí, že za správnost a úplnost zadávacích podmínek odpovídá zadavatel výběrového řízení, tedy město.

Rada města návrh komise projednala a rozhodla, že uloží starostovi města celé výběrové řízení zrušit. Nic jiného ani provést nemohla, zákon hovoří jasně. Zároveň je zadavatel povinen všem zúčastněným firmám zaslat písemné oznámení o zrušení celého výběrového řízení, čímž rada města pověřila pracovnici OŽP P. Karbanovou.

Lze předpokládat, že po odstranění chyb a vypracování nového zadání podmínek řízení, bude celá soutěž na stejnou akci zopakována. Půjde však o to, jelikož se jedná o práci na zeleni, zdali firmy pozdější termín soutěže neohrozí natolik, aby stihly práci na zeleni ještě v době, kdy to lze provádět.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.