Město očima nezávislého člověka

Vozovka není v pořádku, město ji odmítá převzít

07.05.2013 14:26

Při výstavbě nových rodinných domů v lokalitě Mělnická vznikla i ulice gen. Strankmüllera. Nachází se na parcele číslo 2014/2. Odbor územního rozvoje a památkové péče nyní navrhl radě města převzít tuto komunikace do majetku města.

V současné době je část ulice gen. Strankmüllera v majetku Občanského sdružení Mělnická. Vzhledem k neexistenci plánovací smlouvy z let 2004 až 2006, není zatím komunikace a inženýrské sítě, které se nacházejí, převedena do majetku města. Zatím je převzato a městem na jeho náklady provozováno pouze veřejné osvětlení části této ulice.

Na nově vybudované vodovodní a kanalizační řady je připojeno již několik dalších subjektů a další připojení se připravují. Proto je  třeba dořešit předání inženýrských sítí prostřednictvím plánovací smlouvy, aby město mělo vliv na připojování dalších subjektů v této lokalitě.

Součástí předání inženýrských sítí je podmínka předání i části komunikace včetně zeleně. A právě zde je problém. Vzhledem k poruchám na komunikaci, které brání městu v převzetí, jak se uvádí v pasportu stavu vozovky ze dne 23.10.2009, město komunikaci převezme až po její opravě. Odhadované náklady činí přibližně 2.100.000 Kč včetně DPH. Občanské sdružení Mělnická, dosavadní vlastník komunikace, je ochotno na opravu části vozovky přispět pouze částkou 500.000 Kč.

V případě schválení záměru, tedy převzetí části Strankmüllerovy ulice do majetku města, by byla řešena projektová dokumentace na opravu této části ulice a vytvoření vyvýšených zpomalovacích prahů, případně křižovatek pro možnost zařazení lokality do obytné zóny. Navíc v této ulici nejsou chodníky.

A právě z tohoto důvodu, tedy špatnému stavu vozovky a nízkou částkou o.s. Mělnická na opravu, rada města nesouhlasí s předloženým záměrem převzít část ulice do majetku města. Uložila proto místostarostovi Nekvasilovi najít jinou variantu řešení připojení kanalizace, které by nevyžadovalo převzetí nedokončené vozovky.

Všeobecná praxe města při vzniku nových sídelních útvarů na území města je, že vlastník staveb při prodeji domů předá městu novou ulici včetně vozovky kompletně dokončenou, tedy včetně nových inženýrských sítí. V tomto případě se tak nestalo a uvidíme, jak se tato situace bude dále vyvíjet.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.