Město očima nezávislého člověka

Výběrové řízení na správce bytového fondu se vypíše znovu

08.07.2013 10:57

Na správu bytového a nebytového fondu města bylo již jedno výběrové řízení vypsáno, ale usnesením rady města bylo posléze zrušeno. Tehdy rada města zároveň pověřila místostarostu Nekvasila zjistit finanční náročnost a podmínky k tomu, aby tuto správu vykonávalo město vlastními silami.

Jak však vyplývá ze zápisu z jednání rady města dne 26.6. šetření místostarosty Nekvasila zřejmě úspěšné nebylo, neboť nyní se rada města rozhodla, že vypíše výběrové řízení na správce fondu znovu. Soutěž bude zadána jako otevřená nadlimitní řízení s názvem: „Správa nemovitostí bytového a nebytového fondu města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav“ s výhledem transparentnosti, neexistence limitu finančního plnění a vypsání bez základního okruhu obeslání firem ze seznamu rady  města.

Další výhodou, uvádí zápis, této formy soutěže je požadovaná kompatibilita s účetním softwarem města VERA, takže dodávané řešení musí být s tímto programem v souladu včetně vedení účetnictví vítězné firmy v rozsahu potřebném pro statistické výkazy.

Město, jako zadavatel, požaduje v tomto výběrovém řízení, aby faktury byly vedeny v systému města, přičemž účetní záznamy budou předávány zadavateli prostřednictvím komunikačního rozhraní formátu XML, aby bylo vše v souladu s počítačovým systémem města. Eventuelní poskytnutí tohoto systému je možné od dodavatele softwaru města.

Další, novou, podmínkou soutěže je pojištění odpovědnosti vůči třetím osobám, což by mělo být řešeno již v návrhu smlouvy, která tvoří nedílnou součást zadávacích podmínek soutěže. Limit by měl být minimálně 10 milionů korun. Zároveň bude muset vítěz soutěže zajistit držení pohotovostní služby pro případ havárie všech dodávaných médií v mimopracovní době a v době svátků a víkendů tak, aby byl zásah proveden nejdéle do dvou hodin od nahlášení.

Vítězná firma bude muset být v součinnosti s městem při privatizaci bytového fondu. V zadání se též uvádí současný počet bytů a vývoj. Pro rok 2013 se jedná o 500 bytů, pro rok 2014 se počítá s počtem 450 bytů města.

Jako obvykle rada města rozhodla, že zastupování města při tomto výběrovém řízení bude opět svěřeno firmě S.I.K. Jana Hárovníka a bude mu náležet odměna ve výši 75.000 Kč bez DPH. Pověření této firmy bylo uděleno opět bez výběrového řízení a na základě prastaré mandátní smlouvy, u níž se další a další případy řeší podepisováním dodatků.

Zpráva o výběrovém řízení musí být podána do informačního systému veřejných zakázek nejpozději do data 4.7.2013. Rada města zároveň uložila vedoucí odboru majetku města připravit návrh dodatku  mandátní smlouvy na správu bytového a nebytového fondu města na dobu nezbytně nutnou, tedy do data 30.11.2013.

Z tohoto zápisu vyplývá několik faktů. Za prvé – původní návrh znění veřejné soutěže byl s předpokladem hraničícím s jistotou vypsán opět přesně na míru jedné firmy, a to současného správce fondu.

Za druhé – město zřejmě nedokáže, to znamená jeho úředníci, spravovat účinně svůj vlastní majetek vlastními silami a musí proto správu platit firmě z městského rozpočtu.

A za třetí – tím, že se veřejná soutěž vypisuje jako nadlimitní, bude zřejmě znamenat, že se bude jednat opět o velmi dlouhou dobu plnění smlouvy a tím pádem půjde o větší peníze nežli jaké ukládá zákon, tedy že částka bude přesahovat 5,1 milionu korun.

Ukázalo se opět, že ačkoliv počet zaměstnanců radnice neustále roste, rozsah práce se pro ně nezvyšuje, samozřejmě kromě té, kterou na ně nakládají stále nové a často nesmyslné zákony, takže místostarosta Nekvasil zřejmě při svém šetření dospěl k závěru, že město není schopno se vlastními silami svých úředníků o správu majetku postarat, a proto muselo být připraveno toto výběrové řízení.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.