Město očima nezávislého člověka

Vypoví město smlouvu s Tapasem?

21.07.2011 11:23

Podepsaná nájemní smlouva s těžařskou firmou Tapas Borek s.r.o. z 9. března letošního roku je jasným signálem města, že podporuje vytěžení výhradního ložiska písku v lokalitě U jatek. Protože však zastupitelstvo, a to všemi přítomnými zastupiteli v sále, přijalo usnesení, že nesouhlasí s rozšiřováním těžby, mělo by vedení města nájemní smlouvu vypovědět, neboť je v rozporu s usnesením nejvyššího orgánu města. Při hlasování nastala schizofrenní situace, když pro toto usnesení hlasoval i místostarosta Javůrek, který je pod nájemní smlouvou podepsán. 

Navíc jsem nikde v zápisech z jednání rady nenašel, že by rada pověřila Javůrka tuto smlouvu podepsat. Popravdě řečeno, musí se ještě jednou a důkladně prověřit všechny zápisy z jednání rady města, a to od ustanovení nové rady a zastupitelstva.

Podle zákona o obcích (128/2000 Sb.) musí o majetku města rozhodovat nikoliv jenom rada, ale celé zastupitelstvo. Podle našeho přijatého usnesení dokonce po jménech, a to se v případě nájemní smlouvy s Tapasem určitě nestalo. Zastupitelé dokonce o existenci této smlouvy nevěděli, a to je co říci.

Podle právníků je v zákoně o obcích díra. Zastupitelstva mají právo rozhodovat pouze o prodeji městského majetku, nikoliv však o pronájmech, a tak rady měst zastupitele obcházejí, pokud vědí, že by s prodejem nesouhlasili. Prostě podepíší nájemní smlouvu třeba na 200 let za cenu prodeje, splatnou při podpisu smlouvy a na pozemek ztratí právo po dobu trvání smlouvy, peníze obdrží a zastupitelé se mohou jít klouzat. I tak to chodí.

A právě z důvodu obejití zastupitelů při podpisu nájemní smlouvy na čtyři městské parcely, na dobu 15 let, tedy do předpokládaného vytěžení ložiska, jsem napsal dopis Radě města a spolupodepsal ho i poslanec a zastupitel Stanislav Huml. Chceme v něm, aby město pouze dodržovalo to, co mu ukládá zákon, tedy dodržovat usnesení nejvyššího orgánu

města – zastupitelstva.

Dopis v plném znění zveřejňuji hned u tohoto článku, aby čtenáři věděli, co dva členové z jednadvacetičlenného zastupitelstva vlastně na radě města požadují.

 

Rada města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

 

Věc: Žádost o plnění usnesení zastupitelstva města

 

Zastupitelstvo města, jako nejvyšší orgán samosprávy, dle zákona č. 128/2000 Sb., se na veřejném zasedání zastupitelstva dne 29. června 2011 usneslo, že město nesouhlasí s rozšiřováním těžby v lokalitě U jatek. Toto usnesení je uvedeno i v oficiálním záznamu z průběhu zasedání, takže je právně platné a dnem přijetí usnesení se jím musí rada města i statutární zástupci zastupitelstva řídit.

Dne 9. března 2011 byla podepsána zástupcem starosty Bohumilem Javůrkem, kterého zastupitelstvo pověřilo správou městského majetku, Smlouva o pronájmu parcel číslo: 1931/25 o výměře 2. 825 m2,

1931/27 o výměře 1.477m2

2655/1 o výměře 509 m2

2724/3 o výměře 512 m2

Celkem se jednalo o 5.323 m2.

Smlouva o nájmu je platná ode dne podpisu smlouvy 15 let.

Tyto parcely, stejně jako další v majetku jiných subjektů nežli je město, jsou zařazeny do těžebního výhradního ložiska a jsou určeny k vytěžení ložiska písku. Podpisem této smlouvy o nájmu město podpořilo záměr těžařské firmy Tapas Borek s.r.o. rozšířit těžbu písku v lokalitě U jatek až téměř k městské zástavbě.

O záměru podepsat tuto smlouvu o nájmu nebylo zastupitelstvo, jako nejvyšší orgán města, vůbec informováno a nemohlo se k ní vyjádřit, což považujeme za závažné pochybení.

V době podpisu nájemní smlouvy nebylo známo ani usnesení zastupitelstva, ve kterém zásadně nesouhlasí s rozšiřováním těžby.

Proto žádáme Radu města, aby přehodnotila záměr pronajmout firmě Tapas Borek s.r.o. městské pozemky a od smlouvy z důvodu nesouhlasného usnesení zastupitelstva, kterým se musí ze zákona řídit, město odstoupilo.

Dále žádáme radu města, aby byly městské pozemky uvedených parcelních čísel firmou uvedeny do původního stavu a odstraněn z nich veškerý majetek firmy Tapas Borek s.r.o. včetně bagru.

Zastupitelstvo města, jako nejvyšší orgán samosprávy, dle zákona č. 128/2000 Sb., se na svém veřejném zasedání dne 29. června 2011 dále usneslo, že pověřuje Radu města k nalezení řešení průjezdu těžkých nákladních vozidel při výstavbě protihlukového valu u rychlostní komunikaci R 10 v lokalitě Na Panském, kde se stavějí rodinné domy. Dle usnesení zastupitelstva se s okamžitou platností, až do vyřešení náhradní dopravní trasy mimo obytnou část města, zastavuje doprava kamionů ulicí 17. května a další ulicí podél DPS.

Průjezd kamionů však byl touto trasou, tudíž v rozporu se závazným usnesením zastupitelstva, dne 14. června opět povolen, byť se sníženou rychlostí a s vyznačenými kanalizačními vpustěmi.

Žádáme proto, aby Rada města a starosta města s okamžitou platností zastavili další průjezd těžkých kamionů a řídili se závazným usnesením zastupitelstva města ze dne 29. června 2011.

 

Ve Staré Boleslavi dne 20. července 2011                                                        

Podepsáni: Poslanec parlamentu ČR a zastupitel města Mgr. Stanislav Huml

                  Zastupitel města Vladimír Kapal

 

 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.