Město očima nezávislého člověka

Vývoj výstavby přístaviště nad plavební komorou

05.03.2013 13:18

Zastupitelstvo města, koaliční většinou, 7. června 2012 odsouhlasilo, aby se město připojilo k Memorandu o spolupráci obcí při budování veřejných přístavišť na Labi. Ředitelství vodních cest ČR deklaruje, že vybudování přístavišť na Labi provede na vlastní náklady v letech 2013 až 2015.

Podle tohoto Memoranda se obce, které se k němu připojily, zavazují, že na vlastní náklady vybudují přístupové cesty a infrastruktury k přístavišti. Takto přesně zazněla i slova při zasedání zastupitelstva, které vstup  do tohoto uskupení obcí odsouhlasilo.

Rada města byla dne 19.12.2013 informována o průběhu prací na přípravě studie a dne 18.2.2013 pak radě města prezentovali zástupci Ředitelství vodních cest ČR studii řešení přístaviště v našem městě. Jednalo se o čtyři etapy.

  1. Etapa – předpokládaná realizace v roce 2014. Bude financována investorem a město se bude podílet pouze dodáním mobiliáře, například laviček. Realizace se poté bude provádět na pozemcích Povodí Labe, jen nadzemní nádrže na pohonné hmoty vyžadují využití malého pozemku, do 10 m2, který je ve vlastnictví soukromé osoby. Město ho musí vykoupit.
  2. Etapa – předpokládaná realizace v letech 2014 až 2015. Navazuje na 1. etapu       vybudováním zázemí, například parkoviště, přístupové cesty a podobné záležitosti. Toto se bude dít na náklady města a na pozemcích, které bude muset město vykoupit od soukromých vlastníků. 
  3. 3. Etapa – předpokládaná realizace po roce 2015. Měla by se vybudovat marína na náklady investora, opět na pozemcích soukromých vlastníků, které by město muselo vykoupit a bezúplatně předat Ředitelství vodních cest ČR.
  4. Etapa – předpokládaná realizace ne dříve než za 40 až 50 let. Podstatou je úprava přístaviště po předpokládaném rozšíření plavebního kanálu – komory, která by se však neměla dotknout staveb realizovaných v předchozích etapách.

Rada města vzala tyto informace na vědomí a uložila místostarostovi Nekvasilovi zahájit jednání o výkupu pozemků pro realizaci etap I. a II.

Při schvalování „Memoranda“ zastupitelstvem se hovořilo pouze o tom, že se město bude muset finančně spolupodílet pouze na vybudování přístupové komunikace a vybavení mobiliářem. Toto zastupitelstvo odsouhlasilo. Nikde se však již nehovořilo tehdy o tom, že město bude muset vykupovat soukromé pozemky a že se budou muset následně předat investorovi.

A je tady ještě další záležitost, i když, jak se uvádí ve studii, jedná se o hudbu daleké budoucnosti. A tou je vybudování další plavební komory vedle té stávající, ale daleko větší, aby jí mohly proplouvat i velké, říčně námořní lodi. Komora by se měla stavět v prostorách chráněného krajinného prvku Hluchov, což by vedlo k tomu, že by se o dost zmenšila jeho rozloha.

V současné době funguje Hluchov jako přirozený prales bez zásahu lidské ruky a lidé  mohou sledovat, jak si příroda sama poradí  s padlými stromy a zároveň mohou využívat i cestičky vedoucí tímto krajinným prvkem. Další, velká komora by zcela tento ráz čistě přírodního lesa zcela zničila. Ale jak bylo řečeno, je to hudba velmi daleké budoucnosti.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.