Město očima nezávislého člověka

Zahájí se výběrové řízení na odpadové hospodářství

11.09.2013 11:19

Odbor územního rozvoje a památkové péče zapracoval do podkladů pro výběrové řízení na zajištění odpadového hospodářství a komunálních služeb na území města návrhy zastupitelů vzešlé z veřejného zasedání zastupitelstva.

Zadávací podmínky výběrového řízení na technické služby byly upraveny dle těchto návrhů, stejně jako návrh smlouvy, která je nedílnou součástí výběrového řízení. Zpracovány byly následující návrhy a připomínky zastupitelů z řad opozice.

1/ Vozidla provádějící svoz komunálního odpadu, strojní čištění komunikací a zimní údržbu komunikací na území města, musí být vybaveny GPS.

Jedná se především o vozidla čistící komunikace a o ty, která provádějí zimní údržbu. Vybavením GPS tak budou moci být kontrolována, zda skutečně provedou fakturované práce v rozsahu uvedeném na faktuře. Dosud totiž chyběla jakákoliv kontrola nejen vedením města, ale i z řad zastupitelů, kteří na to mají ze zákona právo. Zatím byla praxe taková, že město uhradilo vše, co  firma na faktuře uvedla a chyběl jakýkoliv kontrolní mechanismus. Při vybavení vozidel GPS by měly být záznamy z jejich pohybu přikládány k fakturám, takže bude naprosto zřejmé, že se fakturují skutečně fyzicky provedené práce v rozsahu, který faktura uvádí. Toto opatření v minulé smlouvě s AVE CZ chybělo. Docházelo tím k pochybnostem, zdali byly všechny fakturované práce skutečně provedeny, o čemž opoziční zastupitelé pochybovali.

2/ Platby za odvoz a odstranění komunálního odpadu budou probíhat na základě kontrolovaného skutečného množství odstraněného odpadu.

Toto opatření opět v minulé smlouvě naprosto chybělo. Firma tak mohla bez jakékoliv možnosti kontroly fakturovat vyšší hmotnost odpadu, nežli ve skutečnosti byla a město všechny faktury platilo v plné výši. Přitom nikdo vůbec netušil, zdali uvedené váhy odpovídají faktům či nikoliv. Toto opatření je velice jednoduché, při každém odvozu odpadu na skládku se vozidlo váží, aby firma provozující skládku v Benátkách nad Jizerou mohla za skládkování požadovat peníze. Znamená to, že zná i váhu prázdného svozového vozu a při každém vysypání nákladu se vystavují potvrzenky. A právě tyto potvrzenky budou muset být přikládány k fakturám.

3/ Zhotovitel – vítězná firma v soutěži – bude nadále povinna zasílat příslušnému odboru radnice pravidelná hlášení o množství odvezeného odpadu v termínech, které budou dohodnuty.

Tím, že tato hlášení budou na radnici docházet pravidelně a s dokladovanými přesnými údaji, bude mít kterýkoliv ze zastupitelů možnost, neboť právo na to má, překontrolovat správnost a pravdivost údajů.

Dále byly v textech zadávacích podmínek k soutěži upraveny některé texty a byl doplněn i mapový podklad pro Popovice, které dosud byly z hlediska odvozu komunálního odpadu zcela bezprizorní.

Jediné, čeho se opozičním zastupitelům nepodařilo dosáhnout, byla změna doby osmi let, na kterou se smlouva s vítěznou firmou podepíše. Musíme si uvědomit, že i veškeré námitky a návrhy, které  vedení města do zadávacích podmínek, ale i do vzorové smlouvy, muselo začlenit, byly podmíněné odsouhlasením většiny zastupitelstva. Při nich se k opozici přidali i někteří rozumní koaliční zastupitelé, a proto změny nastaly. Při požadavku opozice na zkrácení doby trvání smlouvy namísto osmi let na čtyři se k opozici nikdo z koalice nepřidal, a tak se smlouva podepíše na celých dlouhých osm let.

Opozice tvrdila, že pokud by byla smlouva pouze čtyřletá, mohla by více zafungovat konkurence a ceny pro město by se mohly snížit. Tento argument byl však již pro koalici příliš, a proto ho nepodpořila. Je samozřejmé, že pokud by se současné ceny za skládkování i další vstupy zvýšily, firma by tento fakt řešila dodatky ke smlouvě, tedy přesně to, co dělala AVE CZ. Přece by si nesnižovala smlouvou zaručené vysoké zisky.

Vzhledem ke státním návrhu na neustálé zdražování skládek, které by mělo postupně vést až k jejich uzavření s tím, že by se měl veškerý komunální odpad třídit a likvidovat ve spalovnách, lze s naprostou jistotu očekávat, že se současné ceny budou neustále zvedat, a tak se ke smlouvě zcela jistě budou přidávat dodatky a cena za popelnice se pro občany bude neustále zvyšovat.

Rada města rozhodla, že se začne realizovat výběrové řízení a troufám si tvrdit, že vítěz tohoto výběrového řízení je předem znám. Vzhledem k nastavení zadávacích podmínek totiž ani jiná firma, nežli právě AVE CZ, vyhrát soutěž ani nemůže.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.