Město očima nezávislého člověka

Zastupitelé byli osočeni, že porušili zákon

25.07.2013 16:08

Minulý týden obdrželi všichni zastupitelé města dopis podepsaný spoluvlastníky domu čp. 61 na Masarykově náměstí v Brandýse. Jedná se o starou záležitost, kdy vlastníci domu tvrdí, že po revitalizaci náměstí jim je znemožněn vjezd do svého objektu.

Vlastníci domu v dopise uvádějí, že zastupitelé obdrželi již dne 10. srpna 2012 dopis s požadavky vlastníků domu, ale nikdo na tento dopis nereagoval. Dále se uvádí, že celá záležitost byla postoupena k prošetření Krajskému úřadu Středočeského kraje, ale bez jakékoliv odezvy. Proto se spoluvlastníci obrátili na Veřejného ochránce práv a tohoto případu se ujal zástupce ombudsmana Stanislav Křeček, jehož dopis byl přiložen.

Veřejný ochránce práv uvedl, že vlastníci mají zákonné právo na volný přístup ke svému pozemku, ale prakticky dal od případu ruce pryč, neboť uvedl, že by se měla celá záležitost vyřešit se starostou, radou města a zastupitelstvem, protože se jedná o oblast samosprávy, do které ombudsman nemůže zasahovat.

Jde o to, že úpravou náměstí byl před vjezd do domu čp. 61 umístěn jak přechod pro chodce, autobusová zastávka, tak i obrubník chodníku, který je pojezdový. Tím pádem je majitelům objektu znemožněn hladký vjezd do domu.

S názorem vlastníků domu, že jim byl stavebními úpravami silně omezen výkon vlastnických práv, naprosto souhlasím. Zároveň se však musím ohradit nad posledním odstavcem dopisu, ve kterém se uvádí, že zastupitelé nesou odpovědnost za porušení právního řádu ČR Městem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a zároveň pisatelé na zastupitelích vyžadují odpověď na otázku, jakou osobní odpovědnost z porušení právního řádu zastupitelé vyvodí.

K problému je však vyjasnit několik zásadních faktů. Pisatelé uvádějí, že nebyli přizváni jako osoby dotčené k jednání před zahájením stavby ani s nimi nebylo  jednáno ze strany projektantky, natož aby mohli vznést své požadavky. Nebylo s nimi jednáno, jako s osobami dotčenými ze strany stavebního úřadu, a to jak při územním rozhodnutí, tak i před vydáním stavebního povolení.

Ze zákona o obcích vyplývá, že nejvyšší orgán samosprávy – zastupitelstvo schvaluje hlasováním záměr – projekt města. Zároveň musí odhlasovat přijetí případné dotace a stejně tak musí odhlasovat finanční krytí projektu tím, že schválí rozpočet města. Tím jeho úkol, jako orgánu končí. Vše další už je jednak na radě města a statutárních zástupcích, tedy starostovi a místostarostech.

Další úřední postupy jsou plně v kompetenci státních úřadů, a to především stavebního úřadu, který má vést s dotčenými osobami příslušná jednání, tedy nikoliv na zastupitelích. Ti nemohou, ani na to nemají právo, do jednání státního úřadu jakkoliv zasahovat. To znamená, že zastupitelé v tomto případě žádné ustanovení zákona neporušili, postupovali zcela v souladu se zákony této země a pisatelé dopisu jsou jaksi mimo mísu. Zastupitelé nemohou zasahovat ani do práce projektantů, mohou pouze kontrolovat, zdali projektanti postupují dle projektu, který zastupitelstvo schválilo, ale i toto právo mají pouze přes dotazy radě města.

Osobně jsem se již v loňském roce postavil za majitele domu s tím, že by se měl vjezd do domu upravit. Pokud by se tento problém projednával v zastupitelstvu, budu pro to, aby majitelům domu bylo umožněno v co největší míře využívat vlastnických práv a přístupu do domu, ale naprosto odmítám, že by zastupitelstvo jakkoliv porušilo právní řád.

Již vloni se o tomto problému hovořilo. Ze strany vedení města bylo tehdy sděleno, že záměr o revitalizaci brandýského náměstí byl zveřejněn formou obecné vyhlášky na úřední desce a každý, kdo byl dotčenou osobou se mohl řízení zúčastnit. Ani jeden ze tří spoluvlastníků domu čp. 61 nemá v tomto domě trvalé bydliště, ale bydlí v Praze, takže možná o vyhlášce ani nevěděli, což je ovšem neomlouvá.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.