Město očima nezávislého člověka

Zastupitelstvo v přímém přenosu nechtějí. Audienci ano!

04.05.2014 08:35

V sobotu 3. 5. se konala opět katolicko monarchistická akce Audience u císaře Karla I. Na pozvánce se uvádělo, že průběh této akce bude moci veřejnost sledovat v přímém přenosu na internetu. Zajímavé zjištění. Tuto akci vedení města a organizátoři, což je fakticky též město, na internet dalo, ale přímý přenos jednání zastupitelstva, aby široká veřejnost viděla z klidu svých domovů, který ze zastupitelů hájí zájmy občanů a který zájmy někoho jiného, opakovaně, ústy místostarostky Novákové tvrdošíjně odmítá.

Zastupitelka Ivana Čierná - Peterová několikrát opakovaně žádala koalici, aby se podobně, jako už po léta v Čelákovicích, jednání zastupitelů živě přenášelo na internetu a občané si poté mohli i se zpožděním jednání najít a přehrát. A koalice opakovaně tuto žádost odmítala. Místostarostka Nováková tvrdila, že přímý přenos ze zastupitelstva je v rozporu s platnými zákony. Pravda to není, i Ústavní soud dal přímým přenosům z jednání zastupitelstev zelenou, u nás však stále svítí červená. Proč asi?

Zato monster akci, o jejíž odůvodněnosti pochybuji, přímo na internetu přenášet lze. To aby lidé viděli, jak skvělá byla habsburská monarchie, aby se v plném lesku předvedly důstojnické epolety a dokonce záštitu nad touto akcí převzal, jak se uvádělo v pozvánce, Jeho císařská a královská výsost Karel Habsbursko - Lotrinský.

Když po první světové válce nenáviděná Rakousko - Uherská říše padla a vzniklo samostatné Československo, na popud prezidenta Tomáše G. Masaryka přijal tehdejší parlament zákon o zákazu, pod přísnými tresty, používání šlechtických titulů. Pokud se nemýlím, tento zákon nikdy nikým nebyl zrušen, tak jak to, že se na oficiální pozvánce města tituly dávno neexistující monarchie používají?

Již Shakespeare kdysi v Hamletovi napsal: "Doba, vymknutá z kloubů, šílí." Dnešní doba, jak je i z této akce vidět, je vymknutá z kloubů a šílí daleko více, nežli tomu bylo za Shakespeara. Namísto toho, aby se poukazovalo na velikány české historie, kteří se zasloužili o to, že ještě vůbec existuje česká řeč, velebíme ty, kteří český národ utlačovali, zakázali češtinu jako úřední jazyk a poddaní se nuceně museli učit německy, aby vůbec mohli jednat s úřady. A ti lepší lidé tehdejší společnosti, aby se odlišovali od plebsu, snažili se hovořit francouzsky.

Dnes, v době vymknuté z kloubů, se hanobí Jan Hus, antikrist Halík o něm dokonce mluvil jako o psychopatovi, o Aloisu Jiráskovi se píše, že byl mystifikátor a měnil dějiny, o husitech, posledních Češích, kteří hájili na našem území svou pravdu se zbraní v ruce, se nyní píše jako o banditech, zločincích a vrazích. O českých buditelích, kteří se zasloužili o to, že český národ, jako národ, vůbec přežil, se nemluví a nepíše vůbec. Kdo z mladých a vzdělaných lidí dnes zná jméno Tháma, Klicpery nebo Krameria? Nikdo, doba obrozenecká se dnes jaksi nenosí. zato se těm mladým do hlavy vtlouká, kníže k lidu blíže, jako tomu bylo v prezidentských volbách.

Hrdost na to, že jsou Češi, se u lidí vytratila, vlastenectví se nazývá šovinismem a xenofóbií, láska k vlasti se stala vysmívanou skutečností. Dokonce jsem mluvil s mladou dámou, která prohlásila, že se necítí být Češkou, ale Evropankou. Nihil novum sub sole, to vše již tady jednou bylo, za doby třistaleté poroby, a jak správně napsal Jirásek, za doby temna. I tehdy se tak zvaní lepší lidé necítili být Čechy, ale mocí mermo hledali ve svých předcích aspoň jednoho Němce. Teď už jenom, aby se začali pálit knihy Jiráska, Raise, Klostermanna a dalších, aby se naše nádherná řeč stala opět řečí lůzy a jsme tam, kde jsme byli před tou první velkou válkou.

Můj děda za vznik republiky Československé nasazoval život, proléval krev a byl do konce svého života hrdý na to, že naše vlast vznikla i jeho zásluhou. Kdyby viděl monster akci Audience, zvedal by se mu žaludek nad tím, jak se velebí představitelé toho, proti čemu bojoval na frontě. Musel by zvracet nad servilností k mocnářství, které nás po staletí utlačovalo a které, díky Bohu, první světovou válkou spadlo na smetiště dějin. Připomínejme si naše české a vlastenecké osobnosti a nikoliv představitele monarchie, která českému národu nic dobrého nepřinesla.

Vladimír Kapal

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.